Váš partner ve světě tematických televizí

Organizátor

Atmedia Czech s.r.o. City Business Residence Krakovská 1392/7 110 00 Praha 1, IČ: 03708799, (dále jen „Organizátor“)

Projekt Atmedia dárky, které mají smysl

Projektem „Dárky, které mají smysl“ chce společnost Atmedia netradičním způsobem poděkovat klientům za jejich přízeň. Letos tak nečiní formou fyzických vánočních darů, ale možností přispět na čtyři vybrané charitativní projekty. Klienti mohou hlasovat pro jeden ze čtyř projektů, který je jim blízký a chtějí ho podpořit. Po ukončení hlasování společnost Atmedia mezi tyto projekty rozdělí 100 000 Kč podle poměru obdržených hlasů. Jednotlivé charitativní projekty jsou s akcí srozuměny a mohou přijímat peněžité dary.

Průběh hlasování a rozdělení peněz jednotlivým projektům

Hlasování v projektu „Dárky, které mají smysl“ probíhá na stránce https://www.atmedia.cz/darky-ktere-maji-smysl od 9. prosince 2020 do 31. prosince 2020. Na této stránce budou také po ukončení hlasování zveřejněny počty hlasy jednotlivým projektům.

Částka 100 000 Kč, která bude mezi vybrané projekty rozdělena, se rozdělí podle poměru jednotlivých hlasů, které projekty v termínu hlasování získají.

Pravidla hlasování

Každý účastník hlasování může v projektu hlasovat pouze jednou. Verifikace hlasu proběhne na základě e-mailu hlasujícího. Hlasující po odhlasování obdrží informace o započítání hlasu a kdy a kde najde výsledky po ukončení hlasování.

Zneužití hlasování

Za zneužití hlasování může být považováno zejména:

  • jednorázový nečekaný nárůst hlasů
  • hlasování v určitém algoritmu
  • jiný závažný důvod pro podezření zneužití hlasování

Při zjištění této skutečnosti si Organizátor vyhrazuje právo tyto hlasy zneplatnit.

V případě, že účastník hlasování správně odhlasoval, si organizátor vyhrazuje právo a možnost zpracovávat jeho osobní údaje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”) a to zejména za účelem prověření platnosti hlasu. Organizátor si vyhrazuje právo v případě pochybnosti o hlasování v souladu s pravidly hlasování kontaktovat účastníka hlasování, u něhož tyto pochybnosti vznikly, a jeho hlas v případě přetrvávajících pochybností prohlásit za neplatný.

Vyhlášení výsledků a závěrečná ustanovení

Vyhlášení výsledků proběhne v prvních dvou týdnech roku 2021 a všichni hlasující budou s tímto výsledkem seznámeni e-mailem. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech, týkajících se hlasování. Organizátor je zároveň oprávněn hlasování kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit jeho pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech hlasování veřejnosti, bude to učiněno písemně a zveřejněno na https://www.atmedia.cz/darky-ktere-maji-smysl

Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se hlasování podle vlastního uvážení.

Závazky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami organizátora, dále pak zákonem č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník v aktuálním platném znění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 9.12.2020.

Nahoru